Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Úradné hodiny : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

NTO

NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA

Národná transplantačná organizácia je štátna príspevková organizácie zriadená zriaďovacou listinou MZ SR dňa 1.1.2013 na základe zákona NR 313/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Poslaním NTO je národná koordinácia odberov a transplantácii orgánov, tkanív a buniek a vedenie národného referenčného laboratória pre HLA antigény. Úlohy NTO stanovuje zákon. Sú definované v Rozhodnutí MZ SR č. Z54126-2012-OZZAP o vydaní Zriaďovacej listiny NTO uverejnenom vo Vestníku MZ SR – Čiastka 1-3/2013, normatívna časť 2 (Vestník MZ SR – ročník 2013 /Vydanie 1-3/2013).

NTO vykonáva nasledujúce úlohy:

 • vedie Národný transplantačný register, ktorého súčasťou sú: 1. čakacie listiny na transplantácie všetkých orgánov, 2. register živých darcov, 3. register ostatných darcov, 4. register osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti,
 • vedie záznamy o činnosti poskytovateľov vykonávajúcich odber a záznamy o činnosti transplantačných centier vrátane celkových počtov žijúcich a mŕtvych darcov, ako aj typoch a počtoch odobratých orgánov, tkanív a buniek, transplantovaných orgánov, prenesených tkanív a buniek a zlikvidovaných orgánov, tkanív a buniek,
 • koordinuje na vnútroštátnej úrovni činnosti súvisiace s výkonom transplantácií orgánov,
 • spravuje transplantačný informačný systém,
 • dohliada na výmeny orgánov s inými členskými štátmi a s tretími krajinami,
 • vypracováva ročnú správu o činnostiach uvedených v písmene b) a sprístupňuje ju verejnosti,
 • vedie aktualizovaný zoznam organizácií vykonávajúcich odber a aktualizovaný zoznam transplantačných centier a tkanivových zariadení,
 • vytvára systém vysledovateľnosti všetkých orgánov, ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky od darcu po príjemcu a naopak,
 • zavádza identifikačný systém darcov a príjemcov, ktorým bude možné identifikovať každé darcovstvo a každý orgán a príjemcu, ktorý s ním súvisí a opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti údajov,
 • vykonáva činnosť referenčného a kontrolného laboratória s celoslovenskou pôsobnosťou, vyšetrujúceho ľudské leukocytárne antigény,
 • udeľuje na základe žiadosti písomný súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ak: 1. cieľom vývozu je prenos, 2. nie je príjemca na území Slovenskej republiky; náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky ustanoví Ministerstvo zdravotníctva SR všeobecne záväzným právnym predpisom,
 • uchováva údaje pre plnú vysledovateľnosť najmenej 30 rokov od darcovstva; tieto údaje sa môžu uchovávať v elektronickej forme,
 • postupuje koordinovane so systémom oznamovania hlásení nežiaducich udalostí a reakcií, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť tkanív a buniek pri hlásení závažných nežiaducich reakcií a udalostí, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť orgánov,
 • pravidelne vykonáva inšpekcie a realizuje kontrolné opatrenia.