NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.
Národná transplantačná organizácia

NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA

Národná transplantačná organizácia je štátna príspevková organizácie zriadená zriaďovacou listinou MZ SR dňa 1. 1. 2013 na základe zákona NR 313/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Poslaním NTO je národná koordinácia odberov a transplantácii orgánov, tkanív a buniek a vedenie národného referenčného laboratória pre HLA antigény. Úlohy NTO stanovuje zákon. Sú definované v Rozhodnutí MZ SR č. Z54126-2012-OZZAP o vydaní Zriaďovacej listiny NTO uverejnenom vo Vestníku MZ SR – Čiastka 1-3/2013, normatívna časť 2 (Vestník MZ SR – ročník 2013 /Vydanie 1-3/2013).

NTO vykonáva nasledujúce úlohy:

 • vedie Národný transplantačný register, ktorého súčasťou sú:
  1. čakacie listiny na transplantácie všetkých orgánov,
  2. register živých darcov,
  3. register ostatných darcov,
  4. register osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti,
 • vedie záznamy o činnosti poskytovateľov vykonávajúcich odber a záznamy o činnosti transplantačných centier vrátane celkových počtov žijúcich a mŕtvych darcov, ako aj typoch a počtoch odobratých orgánov, tkanív a buniek, transplantovaných orgánov, prenesených tkanív a buniek a zlikvidovaných orgánov, tkanív a buniek,
 • koordinuje na vnútroštátnej úrovni činnosti súvisiace s výkonom transplantácií orgánov,
 • spravuje transplantačný informačný systém,
 • dohliada na výmeny orgánov s inými členskými štátmi a s tretími krajinami,
 • vypracováva ročnú správu o činnostiach uvedených v písmene b) a sprístupňuje ju verejnosti,
 • vedie aktualizovaný zoznam organizácií vykonávajúcich odber a aktualizovaný zoznam transplantačných centier a tkanivových zariadení,
 • vytvára systém vysledovateľnosti všetkých orgánov, ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky od darcu po príjemcu a naopak,
 • zavádza identifikačný systém darcov a príjemcov, ktorým bude možné identifikovať každé darcovstvo a každý orgán a príjemcu, ktorý s ním súvisí a opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti údajov,
 • vykonáva činnosť referenčného a kontrolného laboratória s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vyšetruje ľudské leukocytárne antigény,
 • udeľuje na základe žiadosti písomný súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ak:
 • udeľuje na základe žiadosti písomný súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ak:
  1. cieľom vývozu je prenos,
  2. nie je príjemca na území Slovenskej republiky; náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky ustanoví Ministerstvo zdravotníctva SR všeobecne záväzným právnym predpisom,
 • uchováva údaje pre plnú vysledovateľnosť najmenej 30 rokov od darcovstva; tieto údaje sa môžu uchovávať v elektronickej forme,
 • postupuje koordinovane so systémom oznamovania hlásení nežiaducich udalostí a reakcií, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť tkanív a buniek pri hlásení závažných nežiaducich reakcií a udalostí, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť orgánov,
 • pravidelne vykonáva inšpekcie a realizuje kontrolné opatrenia