NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 608

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.

faq / časté otázky

Je to metóda voľby liečenia chronického zlyhania životne důležitého orgánu. Funkčný orgán od živého alebo mŕtveho darcu sa pri operácii vloží do tela príjemcu. Srdce a pečeň sa nahrádzajú postihnutý orgán (ortotopická transplantácia). Nefunkčná oblička príjemcu sa necháva na pôvodnom mieste, pokiaľ nie je závažný dôvod k jej odstránenie a darcovská oblička sa transplantuje do prednej jamy bedrovej (heterotopická transplantácia). Pri nekomplikovanom priebehu pacient zostáva v nemocnici asi dva týždne.

Obličky sa na Slovensku transplantujú v transplantačných centrách, v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. Srdce sa transplantuje v Bratislave, pečeň v Bratislave a Banském Bystrici.

 • Transplantácia srdca a pečene je život zachraňujúci výkon
 • Transplantácia obličky poskytuje pacientovi vyššiu kvalitu života a väčšiu slobodu
 • Diétne opatrenia po transplantácii sú menej náročné, ako počas dialýzy
 • Liečba transplantáciou je drahá, ale v konečnom dôsledku lacnejšia ako dialyzačná liečba

Ide o zoznam pacientov čakajúcich na transplantáciu. Čakacia listina nie je jednoduchý poradovník, výber páru darca – príjemca sa vykonáva na základe stanovených kritérií. Základným princípom je čo najlepšie prežívanie transplantovaného orgánu a príjemcu. Pri výbere sa posuzuje zhoda v krvnej skupine, u srdca a pečene sa posuzuje primeraná veľkosť orgánu. U srdca a obličiek sa posuzuje prítomnost anti HLA protilátok. U obličiek je dôležitá zhoda v transplantačných antigénoch (HLA). Dôležitým kritériom je negativita krížovej skúšky (cross-match). Pre uvedené dôvody niekto čaká na orgán kratšie a iný dlhšie. V prípade, že pacient je v ohrození života, má prednost pred ostatnými, hovoríme o urgentnom alebo superurgentnom pacientovi.

Čakateľom na transplantáciu orgánu sa stáva ten pacient, ktorý s transplantáciou súhlasí a u ktorého je transplantácia medicínsky možná. O zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu srdca a pečene rozhoduje indikačná komisia příslušného transplantačného centra. O zaradení pacienta na čakaciu listinu na transplantáciu obličky rozhoduje lekár dialyzačného strediska, v prípade komplikovaného zdravotného stavu po konzultácii s lekárom příslušného transplantačného centra.

Mŕtvym darcom orgánov sa stáva ten, u koho bola stanovená mozgová smrť, a kde orgány na rozdiel od mozgu nie sú poškodené. Darcom sa nemôže stať osoba, ktorá mala zhubné alebo závažné infekčné ochorenie.

U srdca a pečene nemáme v súčasnej dobe technológiu, ktorá by dokázala dlhodobo nahradiť funkciu zlýhaného orgánu. U obličiek je to hemodialýza, ale je spojená s nutnosťou dochádzať pravidelne viackrát za týždeň do hemodialyzačného strediska. Kvalita života po transplantácii je diametrálne odlišná. Mŕtvi darcovia sú v súčasnosti hlavným a v prípade srdca jediným zdrojom darovaných orgánov.

V našich podmienkach sa živým darcom môže stať geneticky blízky príbuzný, manžel, manželka ako aj emocionálne blízky nepríbuzný človek. Musí spĺňať určité zdravotné kritériá, byť informovaný o rizikách daného zákroku a súhlasiť s odberom obličky (ktorý je vždy bezplatný). Vyžaduje sa písomný súhlas darcu aj príjemcu s odberom a transplantáciou. Platí zákaz odberu obličiek od neplnoletých a svojprávnosti zbavených jedincov. Druhá oblička darcu musí byť zdravá a plne funkčná, krvné skupiny darcu a príjemcu musia byť navzájom zlúčiteľné Predaj obličky cudziemu človeku je u nás (tak ako vo všetkých vyspelých štátoch) zakázaný.

 • Zdravý dospelý pokrvný príbuzný, partner alebo priateľ, schopný celkovej anestézy

 • Prítomnosť dvoch zdravých obličiek

 • Zhoda v krvnej skupine a negatívna krížová skúška (cross-match)

 • Neprítomnosť ochorenia, ktoré by mohlo spôsobiť zlyhanie obličiek príjemcu

 • Súhlas s darcovstvom musí byť informovaný a dobrovoľný

 • Jednoduché načasovanie aj pred začatím dialyzačnej liečby

 • Lepší nástup funkcie obličky

 • Dlhšie prežívanie obličky

HLA – typizácia je vyšetrenie, ktorým stanovujeme transplantačné HLA antigény. HLA antigény sú špeciálne štruktúry na povrchu buniek zodpovedné za odvrhnutie transplantátu. Pred každou transplantáciou obličky sa najprv vykoná typizácia HLA-antigénov darcu a tie sa zadajú do počítača, ktorý vyberie z čakacej listiny na základe zhody vhodných príjemcov.

Organizmus vytvára protilátky ako odpoveď na cudzorodé bielkoviny, ktoré nepozná. Protilátky sa vytvárajú počas zvládania infekcií, počas gravidity, po podaní transfúzie a po transplantácii. Ich úlohou je chrániť organizmus pred poškodením. Ten, koho organizmus vytvoril protilátky proti lymfocytom (časť bielych krviniek), má často pozitívny cross-match (krížovú skúšku) a teda je automaticky z výberu vhodných príjemcov vyradený pre riziko hyperakútnej rejekcie (veľmi rýchle odvrhnutie obličky), bez ohľadu na podobnosť HLA antigénov. Takíto pacienti zväčša čakajú na obličku najdlhšie.

Cross-match – krížová skúška je laboratórna metóda, ktorú vykonávame pred transplantáciou, aby sme zistili riziko rejekcie (odvrhnutia transplantátu). Je to niečo ako ”skúmavková transplantácia”, kedy sa zmiešava sérum príjemcu (nebunková časť krvi, kde sa nachádzajú protilátky) a lymfocyty darcu (na nich sú antigény-znaky, proti ktorým sa môžu tvoriť protilátky). Skúška je považovaná za pozitívnu, ak u pacienta zistíme protilátky proti lymfocytom darcu. Pacienti s pozitívnou krížovou skúškou nemôžu byť transplantovaní, lebo by s najväčšou pravdepodobnosťou obličku rýchlo odvrhli.

Na Slovensku platí princíp predpokladaného súhlasu. To znamená, že po smrti je každý potenciálny darca, ak splní prísne kritériá na darovanie orgánov. Nie je potrebné vyjadriť svoj súhlas s darovaním orgánov. Vzhľadom na platnú legislatívu nie je u nás register osôb, ktoré sú ochotné darovať orgány.

Právom každého občana je odmietnuť darovanie orgánov, tkanív a buniek po smrti. Register osôb, ktoré odmietli darovanie orgánov, tkanív a buniek po smrti sa vedie v Národnej transplantačnej organizácii (NTO). Pri odmietnutí darovania orgánov, tkanív a buniek je potrebné vyplniť formulár, ktorý sa nachádza v sekcii „Na stiahnutie“, overiť svoj podpis notárom a zaslať na adresu Národnej transplantačnej organizácie. Za deti vypĺňajú nesúhlas rodičia, alebo zákonný zástupca. Po zaradení do databázy NTO posiela potvrdenie o zaradení do registra s identifikačným číslom, ktoré mu bolo pridelené. Pred odberom, každé pracovisko, ktoré indikuje darcu overuje jeho neprítomnosť v registri osôb, ktoré odmietli darovanie orgánov.