NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.

legislatíva

Súvisiace právne predpisy

Všetky nižšie uvedené právne predpisy sú zverejnené na “Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií “(JASPI) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé dokumenty je možné nájsť na stránke MZ SR.

Zákony:

Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov / Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (vybrané ustanovenia k obchodovaniu s ľudskými orgánmi – §159 a §160)

Zákon 282/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 313/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 185/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

Vyhlášky a nariadenia:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2020 č. 42/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007


Plný text nariadenia:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. decembra 2004 č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 20.12. 2006 č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 12. 12. 2007 č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach

Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 16. 4. 2014 č. 119/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Výnosy a odborné usmernenia:

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje alokácia odobratých ľudských orgánov určených na transplantáciu, algoritmus výberu príjemcu ľudského orgánu a zaraďovanie pacientov na čakaciu listinu na transplantácie ľudských orgánov č. S20426-2023-OZS, dňa 5.9.2023 Vestník 31-41/2023

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie liečby nahrádzajúcej funkciu obličiek a na vykonávanie mimotelovej eliminačnej liečby č. 04386/2006, dňa: 12. 6. 2006 Vestník 43-47/2006

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o darcovstve, odberoch ľudských orgánov z tiel živých a mŕtvych darcov, o testovaní darcov a o prenose ľudských orgánov na príjemcu č. 28610/2006 – OZSO, dňa: 3.1.2007 Vestník 1-5/2007

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení Vestník 32-51/2008

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. 9. 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu č. 25118/2008-OL z 10. 12. 2008 Vestník 33 – 39/2009

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravuje dopravu v súvislosti s programom odberov a transplantácií orgánov, tkanív, buniek č. 18864/2009-OZS, dňa: 3. 2. 2010 Vestník 1-3/2010

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje alokácia odobratých orgánov na transplantačné účely, algoritmus výberu príjemcu orgánu a zaraďovanie pacientov na čakaciu listinu na transplantácie č. 10098-1/2010-OZS, dňa: 15.3.2010 Vestník 7-11/2010

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09229-OL-2012 z 17. 12. 2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch Vestník 39-40/2012 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09602-OL-2012 z 17. 12 2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia SR a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia SR Vestník 39-40/2012

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04114-OL-2013 z 24. 6. 2013, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S09602-OL-2012 z 17. 12. 2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia SR a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia SR Vestník 14/2013.